واحد پول سری لانکا

همه چيز درباره سریلانکا - ویزا - تور | سفرهای کاغذی- واحد پول سری لانکا ,واحد پول رایج سری لانکا روپیه با واحد جز سنت می باشد. هر دلار آمریکا برابر با 115 روپیه و هر روپیه معادل 90ریال می باشد.مسافرین محترم می توانند جهت حصول اطمینان از محل تبدیل ارز، به صراف خانه های معتبر، هتل ها یا ...سری لانکا SRI LANKAواحد پول: روپیه سری لانکا= 100 سنت، یک روپیه سری لانکا= 87 ريال. شهرهای مهم : دهیوالا- مونت لاوینیا، موراتووا، نگومبو، سری جایوردنه پورا کوتهواحد پول کشورها با علامت اختصاری| اختصار| نماد پول | IFCM ...

نام ارز - نام رسمی واحد پولی کشور. حروف اختصاری ارز - کد ارز سه حرفی. تشخیص واحد ارز ملی که طبق استاندارد iso 4217 استفاده شده است: دو حرف اول نشان دهندۀ کشور و حرف سوم نشان دهندۀ نام ارز است.

اقامت سری لانکا - malekpourmie.com

واحد پول سری لانکا روپیه است که به 100 سنت تقسیم می شود. یک دلار در حال حاضر 113.9796 روپیه سری لانکا می باشد. روپیه سری لانکا یک ارز بسته است به این معنی که شما می توانید تنها پس از ورود به سرلانکا آن ...

اقامت سری لانکا - malekpourmie.com

واحد پول سری لانکا روپیه است که به 100 سنت تقسیم می شود. یک دلار در حال حاضر 113.9796 روپیه سری لانکا می باشد. روپیه سری لانکا یک ارز بسته است به این معنی که شما می توانید تنها پس از ورود به سرلانکا آن ...

واحد پول کشورها با علامت اختصاری| اختصار| نماد پول | IFCM ...

نام ارز - نام رسمی واحد پولی کشور. حروف اختصاری ارز - کد ارز سه حرفی. تشخیص واحد ارز ملی که طبق استاندارد iso 4217 استفاده شده است: دو حرف اول نشان دهندۀ کشور و حرف سوم نشان دهندۀ نام ارز است.

همه چيز درباره سریلانکا - ویزا - تور | سفرهای کاغذی

واحد پول رایج سری لانکا روپیه با واحد جز سنت می باشد. هر دلار آمریکا برابر با 115 روپیه و هر روپیه معادل 90ریال می باشد.مسافرین محترم می توانند جهت حصول اطمینان از محل تبدیل ارز، به صراف خانه های معتبر، هتل ها یا ...

سری لانکا SRI LANKA

واحد پول: روپیه سری لانکا= 100 سنت، یک روپیه سری لانکا= 87 ريال. شهرهای مهم : دهیوالا- مونت لاوینیا، موراتووا، نگومبو، سری جایوردنه پورا کوته

واحد پول کشورها با علامت اختصاری| اختصار| نماد پول | IFCM ...

نام ارز - نام رسمی واحد پولی کشور. حروف اختصاری ارز - کد ارز سه حرفی. تشخیص واحد ارز ملی که طبق استاندارد iso 4217 استفاده شده است: دو حرف اول نشان دهندۀ کشور و حرف سوم نشان دهندۀ نام ارز است.

واحد پول کشورها با علامت اختصاری| اختصار| نماد پول | IFCM ...

نام ارز - نام رسمی واحد پولی کشور. حروف اختصاری ارز - کد ارز سه حرفی. تشخیص واحد ارز ملی که طبق استاندارد iso 4217 استفاده شده است: دو حرف اول نشان دهندۀ کشور و حرف سوم نشان دهندۀ نام ارز است.

سری لانکا SRI LANKA

واحد پول: روپیه سری لانکا= 100 سنت، یک روپیه سری لانکا= 87 ريال. شهرهای مهم : دهیوالا- مونت لاوینیا، موراتووا، نگومبو، سری جایوردنه پورا کوته

همه چيز درباره سریلانکا - ویزا - تور | سفرهای کاغذی

واحد پول رایج سری لانکا روپیه با واحد جز سنت می باشد. هر دلار آمریکا برابر با 115 روپیه و هر روپیه معادل 90ریال می باشد.مسافرین محترم می توانند جهت حصول اطمینان از محل تبدیل ارز، به صراف خانه های معتبر، هتل ها یا ...

همه چيز درباره سریلانکا - ویزا - تور | سفرهای کاغذی

واحد پول رایج سری لانکا روپیه با واحد جز سنت می باشد. هر دلار آمریکا برابر با 115 روپیه و هر روپیه معادل 90ریال می باشد.مسافرین محترم می توانند جهت حصول اطمینان از محل تبدیل ارز، به صراف خانه های معتبر، هتل ها یا ...

سری لانکا SRI LANKA

واحد پول: روپیه سری لانکا= 100 سنت، یک روپیه سری لانکا= 87 ريال. شهرهای مهم : دهیوالا- مونت لاوینیا، موراتووا، نگومبو، سری جایوردنه پورا کوته

اقامت سری لانکا - malekpourmie.com

واحد پول سری لانکا روپیه است که به 100 سنت تقسیم می شود. یک دلار در حال حاضر 113.9796 روپیه سری لانکا می باشد. روپیه سری لانکا یک ارز بسته است به این معنی که شما می توانید تنها پس از ورود به سرلانکا آن ...

سری لانکا SRI LANKA

واحد پول: روپیه سری لانکا= 100 سنت، یک روپیه سری لانکا= 87 ريال. شهرهای مهم : دهیوالا- مونت لاوینیا، موراتووا، نگومبو، سری جایوردنه پورا کوته

واحد پول کشورها با علامت اختصاری| اختصار| نماد پول | IFCM ...

نام ارز - نام رسمی واحد پولی کشور. حروف اختصاری ارز - کد ارز سه حرفی. تشخیص واحد ارز ملی که طبق استاندارد iso 4217 استفاده شده است: دو حرف اول نشان دهندۀ کشور و حرف سوم نشان دهندۀ نام ارز است.

همه چيز درباره سریلانکا - ویزا - تور | سفرهای کاغذی

واحد پول رایج سری لانکا روپیه با واحد جز سنت می باشد. هر دلار آمریکا برابر با 115 روپیه و هر روپیه معادل 90ریال می باشد.مسافرین محترم می توانند جهت حصول اطمینان از محل تبدیل ارز، به صراف خانه های معتبر، هتل ها یا ...

اقامت سری لانکا - malekpourmie.com

واحد پول سری لانکا روپیه است که به 100 سنت تقسیم می شود. یک دلار در حال حاضر 113.9796 روپیه سری لانکا می باشد. روپیه سری لانکا یک ارز بسته است به این معنی که شما می توانید تنها پس از ورود به سرلانکا آن ...

اقامت سری لانکا - malekpourmie.com

واحد پول سری لانکا روپیه است که به 100 سنت تقسیم می شود. یک دلار در حال حاضر 113.9796 روپیه سری لانکا می باشد. روپیه سری لانکا یک ارز بسته است به این معنی که شما می توانید تنها پس از ورود به سرلانکا آن ...