شستشوی دست مایع بهداشتی را لمس کنید

قسمت هایی از بدن که هرگز نباید با دست کثیف آن ها را لمس کرد- شستشوی دست مایع بهداشتی را لمس کنید ,از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید. همه ما گاهی اوقات به صورت غیر ارادی صورت خود را لمس می کنیم، اما باید تلاش کنید تا انجام این کار را تا حد ممکن کنار بگذارید.این بخش های بدن را با دست کثیف لمس نکنیداز لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید . طی دوران کودکی، والدین احتمالا زمان زیادی را صرف آموزش نظافت و بهداشت شخصی می کنند و شستشوی دست ها یکی از مهم ترین عاداتی است که بر آن تاکید می شود.پیام های بهداشتی در دوران کرونا (بانک)

- در طول حضور در بانک و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید. - بعد از خروج از بانک در نزدیکترین مکان اقدام به شستشوی دست خود با آب و صابون به مدت 40 ثانیه کنید.

پیام های بهداشتی در دوران کرونا (بانک)

- در طول حضور در بانک و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید. - بعد از خروج از بانک در نزدیکترین مکان اقدام به شستشوی دست خود با آب و صابون به مدت 40 ثانیه کنید.

پیام های بهداشتی در دوران کرونا (بانک)

- در طول حضور در بانک و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید. - بعد از خروج از بانک در نزدیکترین مکان اقدام به شستشوی دست خود با آب و صابون به مدت 40 ثانیه کنید.

قسمت هایی از بدن که هرگز نباید با دست کثیف آن ها را لمس کرد

از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید. همه ما گاهی اوقات به صورت غیر ارادی صورت خود را لمس می کنیم، اما باید تلاش کنید تا انجام این کار را تا حد ممکن کنار بگذارید.

این بخش های بدن را با دست کثیف لمس نکنید

از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید . طی دوران کودکی، والدین احتمالا زمان زیادی را صرف آموزش نظافت و بهداشت شخصی می کنند و شستشوی دست ها یکی از مهم ترین عاداتی است که بر آن تاکید می شود.

این بخش های بدن را با دست کثیف لمس نکنید

از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید . طی دوران کودکی، والدین احتمالا زمان زیادی را صرف آموزش نظافت و بهداشت شخصی می کنند و شستشوی دست ها یکی از مهم ترین عاداتی است که بر آن تاکید می شود.

این بخش های بدن را با دست کثیف لمس نکنید

از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید . طی دوران کودکی، والدین احتمالا زمان زیادی را صرف آموزش نظافت و بهداشت شخصی می کنند و شستشوی دست ها یکی از مهم ترین عاداتی است که بر آن تاکید می شود.

پیام های بهداشتی در دوران کرونا (بانک)

- در طول حضور در بانک و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید. - بعد از خروج از بانک در نزدیکترین مکان اقدام به شستشوی دست خود با آب و صابون به مدت 40 ثانیه کنید.

قسمت هایی از بدن که هرگز نباید با دست کثیف آن ها را لمس کرد

از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید. همه ما گاهی اوقات به صورت غیر ارادی صورت خود را لمس می کنیم، اما باید تلاش کنید تا انجام این کار را تا حد ممکن کنار بگذارید.

قسمت هایی از بدن که هرگز نباید با دست کثیف آن ها را لمس کرد

از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید. همه ما گاهی اوقات به صورت غیر ارادی صورت خود را لمس می کنیم، اما باید تلاش کنید تا انجام این کار را تا حد ممکن کنار بگذارید.

پیام های بهداشتی در دوران کرونا (بانک)

- در طول حضور در بانک و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید. - بعد از خروج از بانک در نزدیکترین مکان اقدام به شستشوی دست خود با آب و صابون به مدت 40 ثانیه کنید.

قسمت هایی از بدن که هرگز نباید با دست کثیف آن ها را لمس کرد

از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید. همه ما گاهی اوقات به صورت غیر ارادی صورت خود را لمس می کنیم، اما باید تلاش کنید تا انجام این کار را تا حد ممکن کنار بگذارید.

این بخش های بدن را با دست کثیف لمس نکنید

از لمس صورت خود با دست های کثیف پرهیز کنید . طی دوران کودکی، والدین احتمالا زمان زیادی را صرف آموزش نظافت و بهداشت شخصی می کنند و شستشوی دست ها یکی از مهم ترین عاداتی است که بر آن تاکید می شود.