بحث در مورد مسائل بهداشتی با بزرگسالان

مشاهده "سندرم التهابی چندسیستمی مرتبط با کرونا" در بزرگسالان- بحث در مورد مسائل بهداشتی با بزرگسالان ,در حال حاضر، موارد ابتلا به mis-a همچون مورد مشابه در کودکان، اندک است. با این حال گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا حاکی از ابتلای ده ها بیمار بزرگسال به سندرم MIS-A است.مشاهده "سندرم التهابی چندسیستمی مرتبط با کرونا" در بزرگسالاندر حال حاضر، موارد ابتلا به mis-a همچون مورد مشابه در کودکان، اندک است. با این حال گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا حاکی از ابتلای ده ها بیمار بزرگسال به سندرم MIS-A است.مشاهده "سندرم التهابی چندسیستمی مرتبط با کرونا" در بزرگسالان

در حال حاضر، موارد ابتلا به mis-a همچون مورد مشابه در کودکان، اندک است. با این حال گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا حاکی از ابتلای ده ها بیمار بزرگسال به سندرم MIS-A است.

مشاهده "سندرم التهابی چندسیستمی مرتبط با کرونا" در بزرگسالان

در حال حاضر، موارد ابتلا به mis-a همچون مورد مشابه در کودکان، اندک است. با این حال گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا حاکی از ابتلای ده ها بیمار بزرگسال به سندرم MIS-A است.

مشاهده "سندرم التهابی چندسیستمی مرتبط با کرونا" در بزرگسالان

در حال حاضر، موارد ابتلا به mis-a همچون مورد مشابه در کودکان، اندک است. با این حال گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا حاکی از ابتلای ده ها بیمار بزرگسال به سندرم MIS-A است.