جایی که آنها دست فروش می شوند

cpu چگونه ساخته می شود ؟ - گروه فنی مهندسی 6 برادر- جایی که آنها دست فروش می شوند ,تا جایی که آنها ادعا می کنند 30 میلیون از ترانزیستورها را می توان بر سر یک سنجاق ( یا یک میخ کوچک ) قرار داد.cpu چگونه ساخته می شود ؟ - گروه فنی مهندسی 6 برادرتا جایی که آنها ادعا می کنند 30 میلیون از ترانزیستورها را می توان بر سر یک سنجاق ( یا یک میخ کوچک ) قرار داد.



cpu چگونه ساخته می شود ؟ - گروه فنی مهندسی 6 برادر

تا جایی که آنها ادعا می کنند 30 میلیون از ترانزیستورها را می توان بر سر یک سنجاق ( یا یک میخ کوچک ) قرار داد.

cpu چگونه ساخته می شود ؟ - گروه فنی مهندسی 6 برادر

تا جایی که آنها ادعا می کنند 30 میلیون از ترانزیستورها را می توان بر سر یک سنجاق ( یا یک میخ کوچک ) قرار داد.

cpu چگونه ساخته می شود ؟ - گروه فنی مهندسی 6 برادر

تا جایی که آنها ادعا می کنند 30 میلیون از ترانزیستورها را می توان بر سر یک سنجاق ( یا یک میخ کوچک ) قرار داد.